Escape from Pretoria 逃离比勒陀利亚 双语言特效精译

更新:2020-03-23 08:03:07

(2020)

上映日期:2020-03-06(英国)

主演:丹尼尔·雷德克里夫 伊恩·哈特 丹尼尔·韦伯 内森·佩吉 

导演:Francis Annan 编剧:Francis Annan/L.H. Adams/Karol Griffiths/Tim Jenkin

Escape from Pretoria 逃离比勒陀利亚 双语言特效精译

资源名
Escape from Pretoria 逃离比勒陀利亚 双语言特效精译
类型
ASS/SSA
语言
简体中文字幕,English字幕
大小
105.27KB
作者

剧情介绍

丹尼尔·雷德克里夫将出演由Francis Annan自编自导的新片[逃离比勒陀利亚](Escape From Pretoria,暂译)。电影根据真实事件改编。丹尼尔将扮演蒂姆·詹金,是两名南非白人中的一员。他们1978年因为参加非洲人民大会秘密反种族隔离行动而被视为恐怖分子并入狱,并策划越狱活动。